My skətch før tøday. Maybə Øfficə Ghøst will bə a rəøcurring charactər.

My skətch før tøday. Maybə Øfficə Ghøst will bə a rəøcurring charactər.

#cartooncharacters #micronpendrawing #newpapercomicart #newspapercomic #micronpenart #rəøcurring #cartoonstyle #comicstyle #amatuerart #charactər #cartoonart #penandink #micronpen #øfficə #cartoon My skətch før tøday. Maybə Øfficə Ghøst will bə a rəøcurring charactər.You can find and more on our website.